Humanity House voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI. Je mag daarom giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Humanity House als aftrekposten bij de inkomstenbelasting aangeven. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen, zoals Humanity House, financieel te ondersteunen.

 • Onze fiscale naam is Stichting Humanity House
 • Ons KvK nummer is 27379539
 • Ons BTW nummer is 822397547.B.01
 • IBAN: NL50RABO0122619765
 • Onze contactgegevens
 • Onze visie en missie
 • De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen, faciliteren en organiseren van voor publiek toegankelijke activiteiten die betrekking hebben op noodhulpverlening, het humanitair oorlogsrecht en andere humanitaire vraagstukken, teneinde de kennis en de bewustwording daarover onder het publiek te vergroten, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • Onze bestuurssamenstelling. Het bestuur geniet geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Beloningsbeleid directeur. Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. Het museum houdt zich aan de Wet bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
 • Ons jaarverslag 2018
 • Ons financieel jaarverslag 2019