Jaarverslag 2016 - Humanity House

Jaarverslag 2016

 • 41.846 bezoekers
 • 558 schoolgroepen
 • 70 programma’s
 • Bezoekersgroei: 22%

Polarisatie, populisme, angst voor terreur en onbegrip voor vluchtelingen waren in 2016 veelbesproken onderwerpen in het publieke debat. We voelden hiermee de urgentie groeien om thema’s als vluchtelingenvraagstukken en humanitair werk behapbaar en bespreekbaar te maken en zo bij te dragen aan meer kennis en wederzijds begrip.

Gelukkig zagen we wederom de interesse in onze thema’s en aanpak groeien.  We sloten het jaar 2016 af met bijna 42.000 bezoekers op de teller, een stijging van 22% ten opzichte van het jaar daarvoor.  De actualiteit vraagt om verbinding en verdieping en mensen zoeken die bij Humanity House. Met name docenten klopten steeds vaker bij ons aan, met als doel de vluchtelingencrisis op een goede manier bespreekbaar te maken in de klas.

Onze eigen inkomsten groeiden ook gestaag. De opbrengsten uit entree, zaalhuur en horeca stegen in 2016 met 22% en vormden daarmee een steeds groter aandeel van onze begroting.

Maar liefst 70 programma’s, 6 evenementen, 2 grote tentoonstellingen, 1 reizende tentoonstelling, 558 educatiegroepen en 315 verhuringen realiseerden we dit jaar. Dit resultaat bereikten we mede dankzij de steun van onze founders en door intensieve samenwerking met onze vaste partners op gebied van educatie, programmering en tentoonstellingen. Ook hebben we samen met Vrede & Recht-instellingen, gemeente en partners weer mooie stappen gemaakt om de stad Den Haag te profileren als dé Internationale Stad van Vrede en Recht.

We gaven in 2016 ook invulling aan een langer gekoesterde wens om onze permanente tentoonstelling, de ervaringsreis, te vernieuwen. Uit bezoekersonderzoeken hoorden we terug dat bezoekers naast het hebben van een ervaring ook behoefte hebben aan meer inhoudelijke verdieping, aan ontmoetingen met mensen die zelf gevlucht zijn en aan ideeën over wat ze zelf zouden kunnen doen. Dankzij een royale bijdrage van fondsen konden de verbeterplannen uitgewerkt worden en startten we in december 2016 met de grootscheepse verbouwing van twee ruimtes. Een ontmoetingsruimte waar de bezoeker acht vluchtelingen ontmoet en de Do-it-Yourself-ruimte die bezoekers inspireert zelf bij te dragen aan vrede.

Naast alle positieve ontwikkelingen, sloten we het jaar 2016 ook af met een nieuwe uitdaging. De gemeente Den Haag heeft laten weten dat ze per 2018 haar financiering stopt. Ook onze eerste aanvraag voor het Kunstenplan is afgewezen, ondanks een positieve waardering. Dit heeft gevolgen voor onze ambities. Humanity House is daarom gestart met het uitwerken van verschillende scenario’s voor de toekomst. Deze scenario’s bieden voldoende aanknopingspunten voor een positief toekomstperspectief. In 2017 zetten we ons dan ook voor de uitdaging om een transitie door te maken die ons voorbereidt op de verschillende scenario’s. We doen daarbij waar we goed in zijn: een verbindende en initiërende rol spelen in de samenwerking met partners. Terugblikkend op een succesvol jaar, treden we 2017 met veel vertrouwen tegemoet.

 • Verbouwing museum
 • 22% bezoekers heeft museumkaart
 • Inkomsten 21% gegroeid

Museum en exposities

Vernieuwing ervaringsreis en meer internationale bezoekers

2016 stond in het teken van de vernieuwing van de permanente tentoonstelling (de ervaringsreis). In de zomer optimaliseerden we de ervaringsreis. En in december 2016 startten we – dankzij de bijdrage van fondsen- met de grootscheepse verbouwing om twee nieuwe ruimtes te creëren: de Ontmoetingsruimte, waar bezoekers acht vluchtelingen (virtueel) ontmoeten en de Do It Yourself-ruimte waar je geïnspireerd wordt om zelf in actie te komen.

Het museum werd zowel in de zomer, als (deels) in de kerstvakantie verbouwd. Hierdoor was het museum niet het hele jaar toegankelijk. Desalniettemin trokken we slechts een paar honderd museumbezoekers minder dan in 2015 en zijn de inkomsten uit kaartverkoop zelfs gegroeid. Steeds meer buitenlandse bezoekers weten ons museum te vinden, blijkt uit onze bezoekrapportages.

Naast onze ‘vaste’ ervaringsreis, konden bezoekers zich dit jaar laten inspireren door het kunstwerk Splinter en de tentoonstelling De Asielzoekmachine. Ook waren er verschillende kleinere tentoonstellingen te bewonderen in de Foyer, waar zo’n 10.000 bezoekers per jaar door heen lopen. De hoofdtentoonstelling daar was Collateral (the human cost of explosive violence in Ukraine) van onze nieuwe partner PAX.

Naar boven^
 • >20.000 leerlingen
 • Stijging educatief bezoek in huis: 25%
 • Mbo grootste stijger
 • Focus op bereik buiten de deur

Educatie

We ervaren een groeiende behoefte bij het onderwijs om met leerlingen in gesprek te gaan over de thema’s conflict, vrede, vluchtelingen en burgerschap. Onze aanpak helpt docenten om deze grote thema’s behapbaar te maken en te koppelen aan de belevingswereld van kinderen en jongeren. In 2016 zagen we wederom een explosieve groei in schoolklassen die gebruik maken van ons lesaanbod. We bereikten meer dan 20.000 leerlingen en studenten met onze educatieve programma’s binnen- en buitenshuis (13.762 in huis en 6.363 buitenshuis).

Het voortgezet onderwijs bleef de grootste afnemer (58%), en het mbo was de grootste stijger. Steeds meer scholen buiten de regio Den Haag weten ons te vinden. Hieraan dragen de combitickets die we samen met partnerorganisaties aanbieden zeker bij. Het percentage leerlingen buiten regio Den Haag steeg van 38% in 2015 naar 63% in 2016.

In 2016 hebben we, in afstemming met een klankbordgroep van docenten, een keur aan nieuwe lesprogramma’s ontwikkeld. Hierdoor bieden we nu een nog diverser lesaanbod, zowel online als offline, zowel in huis als buiten onze museummuren.

In samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland bieden we sinds oktober 2016 het lesprogramma De Ontmoeting aan. Een vluchteling deelt zijn of haar persoonlijke verhaal en de klas kan vragen stellen. Voor studenten hebben we, in samenwerking met ICCO & Kerk in Actie, Humanitaire Bezorgdheid ontwikkeld, een inhoudelijk college over noodhulp en structurele samenwerking. En in aanvulling op de tentoonstelling De Asielzoekmachine (april t/m december) ontwikkelden we een bijbehorend lesprogramma.

Om ook buitenshuis leerlingen te bereiken, hebben we eind november de digitale lesmodule Vluchteling in Beeld gelanceerd i.s.m. het Rode Kruis. Daarnaast is de reizende tentoonstelling Kind onder Vuur (ook samen met Rode Kruis ontwikkeld) in 2016 uitgerold. Deze tentoonstelling heeft veel lokale media-aandacht (PDF) gekregen en veel scholen in het hele land bereikt.

Naar boven^
 • 4.205 bezoekers
 • 70 programma’s

Platform

Een duidelijk profiel

In onze podiumprogrammering hebben we een duidelijker profiel aangebracht, door meer te programmeren rond onze core thema’s: mensen in conflict, noodhulp en vluchtelingen. In totaal hebben we 4.205 bezoekers aangetrokken met 70 programma’s. Dit zijn er iets minder dan in 2015 (4.314 bezoekers). Het verschil zit hem met name in tegenvallende bezoekerscijfers voor Bios in de Buitenlucht. Meerdere oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen zoals het slechte weer. Just Peace en Museumnacht waren, net als voorgaande jaren, erg succesvolle evenementen. Hierbij is samenwerking gezocht met verwante instellingen en organisaties zoals het Theater aan het Spui, het Vredespaleis en het Joegoslavië tribunaal.

Omdat we slechts beperkte capaciteit hebben in ons historische pand, hebben we in 2016 enkele programma’s buiten de deur georganiseerd, om zo een groter publiek te kunnen bedienen. Zo organiseerden we in samenwerking met het Nutshuis een Vrijheidslezing over extremisme van Maajid Nawaz, hielden we een filmvertoning in de tuin van het Vredepaleis, organiseerden we samen met een aantal partijen Hague Talks: Six Senses of Peace in het Paard en organiseerden we een avond rond de Syrische schrijver Nihad Sirees bij ProDemos tijdens de Nacht van de Dictatuur.

Naar boven^
 • PR waarde 310.000 Euro
 • Groei online achterban ruim 30%
 • Google Grants

Marketing & communicatie

Online groei en uitbouwen marketingpartnerships

De in 2015 opgestelde positionering droegen we dit jaar verder uit, door in events en communicatie te focussen op onze drie core thema’s: vluchtelingen, noodhulp en mensen in conflict. Hierdoor konden we een duidelijk merkbeeld neerzetten. We deden met mooie, inhoudelijke programma’s mee aan vier grote evenementen: Museumnacht, Vrijheidsweken, Just Peace Festival en de Nacht van de Dictatuur. Dit zorgde voor een groot bereik binnen de gewenste doelgroep.

De samenwerking met vaste humanitaire partners en marketingpartners kreeg in 2016 steeds meer vorm. Zo zijn er onder andere met Hivos, ZOA, de Museumvereniging, OneWorld en Spoor Magazine acties opgezet en zijn we als onderdeel van het ‘Vrede en Recht’-aanbod duidelijk zichtbaar op het online platform van Den Haag Marketing.

Het generen van free publicity verliep in 2016 voorspoedig. Met name Kind onder Vuur, Bios in de Buitenlucht en het bezoek van Sharon Stone leverden veel publiciteit op. Onze totale gemeten mediawaarde was ruim €310.000, een forse groei ten opzichte van vorig jaar.

Om onze online vindbaarheid te vergroten hebben we in 2016 een SEO-verbeterslag gemaakt en vroegen we met succes Google Grants aan (10.000 dollar advertentietegoed per maand). Een actief social mediabeleid zorgde ervoor dat het bereik van het Humanity House via social media groeide met ruim 30%.

Naar boven^
 • 11.136 gasten
 • 315 verhuringen
 • 35% stijging verhuringen

Hospitality, horeca en zaalhuur

Sterke stijging zaalhuur en hoge waardering

Steeds meer groepen weten het Humanity House te vinden als bijzondere locatie voor vergaderingen en evenementen. Dit jaar is het aantal verhuringen met maar liefst 35% gestegen. De opbrengsten zijn met €30.000 gestegen t.o.v. 2015, en in totaal ruim €220.000.

De zalen hebben in 2016 een flinke onderhoudsbeurt gekregen en de techniek in de zalen is geoptimaliseerd. We hebben nieuwe, indrukwekkende foto’s aan de wanden, zoals de portrettenserie ‘Gewone mensen’ die Raymond Rutting in opdracht voor het Rode Kruis heeft gemaakt. Dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen. Gemiddeld waardeerden onze klanten onze vergaderfaciliteiten met een 8,5! Vooral onze catering en service werden zeer positief beoordeeld.

Naar boven^
 • 13 partners
 • Do-it-Yourself ruimte i.s.m. partners
 • Aanvraag kunstenplan niet gehonoreerd

Partnerships en fondsenwerving

Met onze humanitaire partners is ook in 2016 weer intensief samengewerkt aan interessante programma’s, interactieve educatieproducten en tentoonstellingen. Dit leverde mooie publiciteit op. De nieuwe Do-It-Yourself- ruimte, waar we vertellen over het werk van onze partners, is vanuit een coproductie met partners tot stand gekomen.

Naast onze eigen inkomsten en betaalde partnerproposities, heeft Humanity House ook inkomsten geworven via projectfinanciering. Dankzij diverse bijdragen van fondsen konden we de vernieuwing van de ervaringsreis, de vernieuwing van ons educatieve programma en de Bios in de Buitenlucht financieren.

Helaas kregen we in 2016 ook minder goed nieuws. In juli 2016 besloot de gemeente Den Haag om de financiering van het Humanity House per 2018 niet langer te willen continueren. In dezelfde periode werd duidelijk dat de Adviescommissie Kunstenplan en het College van B&W onze aanvraag voor het Kunstenplan, ondanks een positieve waardering van de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het Humanity House, niet wilden honoreren. Met dit vooruitzicht startte het Humanity House in 2016 aan het uitwerken van verschillende scenario’s om door middel van andersoortige financiering en samenwerkingen ook in de toekomst humanitaire thema’s invoelbaar en bespreekbaar te blijven maken. Deze scenario’s bieden voldoende aanknopingspunten voor een positief toekomstperspectief.

Naar boven^

Museum voor Vrede en Recht

Een van de toekomstscenario’s is dat Humanity House op den duur opgaat in een nieuw Museum voor Vrede en Recht. In het voorjaar van 2015 zijn we in opdracht van de Gemeente Den Haag gestart met het onderzoek naar een nieuw Museum voor Vrede en Recht. Diverse toonaangevende personen en partijen hebben hieraan meegewerkt, zoals Edwin van Huis (Naturalis), Stephen Hodes (LAgroup), Kossmann.dejong, XPEX, Van Dooren Advies, Open Development en krft architecten. Het onderzoek bestond uit een concept voor het museum, een locatiestudie, een financiële raming van de investering en exploitatie en een onderzoek naar de financiële haalbaarheid vanuit werving.

In mei 2016 heeft het Humanity House het haalbaarheidsonderzoek opgeleverd en gepresenteerd aan de gemeente Den Haag en diverse stakeholders. Het concept en de resultaten van de onderzoeken zijn verbeeld en beschreven in een bidbook, een wervende presentatie en een rapportage.

Het plan werd goed ontvangen. De insteek van het concept sprak de stakeholders aan. Tegelijkertijd vond de gemeente het ambitieniveau te hoog, mede ingegeven door de hoge kosten die eraan kleven. In 2017 wordt besloten over het Museum voor Vrede en Recht.

Naar boven^

Personeel en organisatie

Om de groei in bezoekersaantallen en inkomsten te kunnen realiseren en de scenario’s voor de toekomst uit te werken, werkten in 2016 17fte aan medewerkers bij het Humanity House. De ondersteuning van stagiairs blijft ontzettend waardevol.

Het ziekteverzuimpercentage is in 2016, evenals de twee voorgaande jaren, weer gedaald. Met een percentage van 1,69% liggen we ruimschoots onder het landelijk gemiddelde.

Naar boven^

Onze partners